Privacyverklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacy regelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In de praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In uw dossier staat uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De praktijk zorgt ervoor dat uw privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wat zijn de plichten van de praktijk

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld.

  • Voor therapeutische zorgverlening
  • Voor doelmatig beheer en beleid
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via de website. Ik heb mij verplicht om vertrouwelijk en met uw persoonsgegevens om te gaan en uw  gegevens te beschermen.

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen. Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegd toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor Medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaard noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van u zelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18delevensjaar.

Wat zijn de rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijk) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een mail of brief kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger indien u deze persoon daarvoor schriftelijk machtigt.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

Ik heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houd in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitzonderlijke schriftelijke toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. (Bijvoorbeeld de huisarts)

Uitwisseling gegevens

Nadat u hier gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, kan ik medicatiegegevens uit wisselen met uw apotheek en uw behandelend medische specialiste. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Ook kan er overleg plaats vinden tussen therapeuten en laboranten, dit ten behoeven uw behandeling. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Scroll naar boven